Bonenkoffie voor elke sportvereniging…

… en altijd een vaste prijs per kopje

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden gebruiken wij de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zoals hierna vermeld
ClubKoffie
ClubKoffie 
is een t.h.o.d.n. van Clubbier B.V. zoals bij de KvK bekend onder nummer 71516247;
Opdrachtgever
Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het laten leveren van goederen door de koffieleverancier.
Koffieleverancier
De leverancier die de opdrachtgever koffie, apparatuur, diensten, etc. levert.

Artikel 1  Werkingssfeer

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst ter zake van de door ClubKoffie verrichte diensten. Dit tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

1.2 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand.

1.3 Afwijkingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en na overleg met ClubKoffie zijn overeengekomen.

Artikel 2  Aanbiedingen

2.1 De geldigheid van aanbiedingen vervalt indien de termijn zoals vermeld in de aanbieding, is verlopen.

2.2 ClubKoffie kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden, indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3  Honorarium

ClubKoffie bemiddelt tussen sportverenigingen en de koffieleverancier en ontvangt hiervoor van de koffieleverancier een vergoeding.

Artikel 4  Overeenkomst van levering

4.1 Koffieleveringen komen niet eerder tot stand dan nadat de opdrachtgever de opdracht voor de levering met de koffieleverancier heeft ondertekend.

4.2 Eventuele kosten die voortvloeien uit het opzeggen van de overeenkomst met de koffieleverancier, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5  Uitvoeringstermijnen

5.1 Indien voor de uitvoering van werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

5.2 Indien ClubKoffie van de opdrachtgever gegevens nodig heeft die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, dan vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze aan ClubKoffie heeft verstrekt.

Artikel 6  Overmacht

6.1 Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de koffieleverancier kan niet aan ClubKoffie worden toegerekend, indien de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop ClubKoffie geen invloed kan uitoefenen en waardoor ClubKoffie niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. ClubKoffie is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van ClubKoffie.

7.2 ClubKoffie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder is in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de opdrachtgever.

7.3 ClubKoffie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien ClubKoffie handelde met door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ClubKoffie kenbaar behoorde te zijn.

7.4 De opdrachtgever dient de schade waarvoor ClubKoffie aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk aan ClubKoffie te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht voor deze schade.

7.5 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens ClubKoffie vervalt binnen zes maanden nadat de opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 8 Vrijwaring

8.1 De opdrachtgever vrijwaart ClubKoffie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

8.2 Indien ClubKoffie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden ClubKoffie zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Clubbier en derden komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 9 Geheimhouding

Zowel Clubbier als de opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens waarvan uit hoofde van de opdracht kennis is genomen.

Artikel 10  Wijziging algemene voorwaarden

10.1 ClubKoffie heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

10.2 De wijzigingen in de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen, van kracht zijn.

Artikel 11  Toepasselijke recht en geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ClubKoffie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

11.3 Geschillen tussen ClubKoffie en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissementsparket Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 12  Privacy

12.1 ClubKoffie is gemachtigd om uit naam van de opdrachtgever diens (persoons)gegevens te (doen) verwerken.

12.2 De gegevens en informatie die opdrachtgevers verstrekken, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden bewaard volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).